Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW sklepu internetowego EIDOS.pl

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
a) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
b) Klient – konsument nabywający Towary EIDOS w sklepie EIDOS.pl;
c) EIDOS.PL DANUTA GRANKOWSKA, UL. M. CURIE- SKŁODOWSKIEJ 73/6A , 87-100 TORUN, NIP 956 123 72 01,REGON 871560820
d) Regulamin – niniejszy regulamin;
e) SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez EIDOS.pl;
f) Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez EIDOS w sklepie EIDOS.pl;
g) Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z EIDOS.pl, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Regulamin zakupów ważny od dnia 03.07.2024 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym EIDOS.pl®.
 
1. SKLEP EIDOS.pl® zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i POTWIERDZENIE zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych ani jakichkolwiek innych. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.) zwanej dalej "k.c."
 
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 72 godzin roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 
3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest nieważna.
 
4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu oraz wciśnięciu przycisku "POTWIERDŹ ZAKUP". 
 
5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia łącznie z wartością podatku i całkowitymi kosztami przesyłki, formę płatności, sposób wysyłki oraz informacje wynikające z art.12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. - Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm. zwaną dalej ustawą o prawach konsumenta). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Złożone zamówienie Konsument powinien POTWIERDZIĆ w ciągu 2 dni. Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia  realizacja zamówienia jest wstrzymana. EIDOS.pl® zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.Zamówienie niepotwierdzone w w/w terminie zostana automatycznie anulowane.
 
6. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz poprawnego  numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 
7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 
8. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, za pomocą płatności internetowej PayU/kartą kredytową. Formy płatności opisane są w zakładce Formy płatności i wysyłki.

9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych kartą lub PayU - w chwili poprawnej autoryzacji karty.
 
10. W przypadku, gdy w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 
11. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia w informacji mailowej, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Sklep informuje również Konsumenta w wyżej wspomnianej informacji mailowej o ograniczeniach dotyczących akceptowanych sposobów płatności.
 
12. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas oczekiwania na POTWIERDZENIE wpłaty za zamówione produkt oraz czas, jaki jest potrzebny INPOST/ kurierowi DPD Polska na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 
13. Poza dodatkami i akcesoriami wszystkie produkty odzieżowe oferowane w sklepie EIDOS.pl® są produktem firmy EIDOS.PL, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 
14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.
 
15. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest zgodny z formą doręczenia przesyłki wybraną przez Konsumenta.
 
16. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.
 
17. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.
 
18. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), firmę kurierską DPD Polska. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki znajdującą się na stonie internetowej w zakładce Formy płatności i wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy kodeks cywilny (k.c.) w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. Dz. U. 2012 poz. 1173 (art. 74 i następne). Ustawodawca  w kodeksie cywilnym (k.c.) przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki i szkód z niej wynikających.
 
19. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo zgodnie z ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia odebrania rzeczy przez Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do POBRANIA tutaj.
 
20. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Koszty samego zwrotu towaru ponosi Konsument.

21. Cena oraz koszty przesyłki towaru do Konsumenta są zwracane Konsumentowi za pomocą środków, jakimi były one przekazane Sklepowi, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób dostarczenia kosztów. Sklep zwraca cenę oraz koszty przesyłki w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (okres 14 dni jest okresem ustawowym dozwolonym na zwrot kosztów - my staramy się robić to niezwłocznie). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastapi wcześniej.
 
22. W przypadku zwrotu  w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na kartę, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na zwrot w innej formie.
 
23. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu EIDOS.pl®, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest załączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie EIDOS.pl® POBIERZ tutaj, w terminie do 2 miesięcy od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych, o czym Konsument jest informowany za pomocą środków, jakimi kontaktuje się ze Sklepem.
 
24. SKLEP EIDOS.pl® dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem e-sklep@eidos.pl.
 
25. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002, nr 101 poz. 926 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 
26. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 15 zł (słownie: piętnaście złotych).
 
27. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w części lub w całości, informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji przez Konsumenta z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty. Specyfiką sklepu EIDOS.pl® jest sprzedaż krótkich i niepowtarzalnych kolekcji odzieżowych, w związku z czym mogą występować sytuacje, kiedy o kolejności realizacji zamówień będzie decydować potwierdzenie z banku o wpływie na konto bankowe sklepu EIDOS.pl® wpłaty za zamówienie Konsumenta.
 
28. W sytuacji , kiedy konsument dokonuje zamówienia indywidualnego, nie ma możliwości odstąpienia od umowy, gdyż produkt został uszyty według podanych wymiarów pod spersonalizowane zamówienie, a ponadto konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (D.U. 2023 poz 2759) lub przy zaistnieniu okoliczności w których konsument traci prawo odstąpienia od tej umowy.
 
29. Sklep EIDOS.PL zobowiązuje się do przewidzianej  przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.
 
30. Sklep EIDOS.PL informuje, iż konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 
31. Sklep EIDOS.PL ma prawo nierealizowania zamówienia, którego płatność jest przy odbiorze, w sytuacji gdy konsument wcześniej kilkakrotnie nie odebrał takiej przesyłki.

32.. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

33. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do prawa odstąpienia od umowy.
 
34. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2024
 
35. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie eidos.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązującyenia zamówienia.
© 2024 EIDOS.pl®